“!من افتخار کرده ام و افتخار میکنم که آذربایجانی هستم” بودن افتخارمیکنم

صحیفه ی اصلی همکاری

 قاهره آخوندوا – مدیر بخش " گرامری وآواشناسی زبان آلمانی" دانشگاه زبانها ی آذربایجان ، دکترا، دانشیار  

نایبه جمالزاده- معلم دانشکده " گرامری وآواشناسی زبان آلمانی" دانشگاه زبانها ی آذربایجان ، دکترا، دانشیار

ناتوان عباسوا – کارمند علمی شعبه زبانهای هند و اروپا یی انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان متانت احمدوا –معلم ارشد " بخش نظریه و تجربه زبانهای رومی" دانشگاه زبانهای آذربایجان

آینور قلی یوا- مدیربخش "  نظریه و تجربه زبانهای رومی" ، دکترا

سبینه علی یوا – نامزد به درجه دکترای انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان

گونل بایراموا- کارمند علمی شعبه زبانشناسی نظری انستیتوی زبانشناسی به نغم نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا

گونل اوروجوا- کارمند علمی شعبه "زبانها و فرهنگهای قدیم"  انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا

سرخان عبداللایف –دکترا، استاد دانشگاه

صداقت جومایوا – کارمند علمی شعبه "زبانهای هند و اروپایی" انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان

الهام طاهراف –کارمند علمی شعبه "زبانهای هند و اروپایی" انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا، استاد دانشگاه

 گلشن آخوندوا – کارمند علمی اصلی شعبه "زبانهای هند و اروپایی" انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا

آیتکین علی اکبراوا - کارمند علمی اصلی انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا

شمسی احمداف- کارمند علمی  ارشد انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم ملی آذربایجان، دکترا

ذولفیه موسوی – کارمند علمی  ارشد شعبه "زبانشناسی اجتماعی" انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی آذربایجان 

فلورا حاجیوا- کارمند علمی انستیتوی خاورشناسی به نام زیا بنیادف آکادمی علوم ملی آذربایجان 

 بتطوره علی یوا – کارمند علمی  کوچک شعبه "زبانهای هند و اروپایی"  انستیتوی زبانشناسی به نام نسیمی آکادمی علوم ملی  آذربایجان             

سبینه ممدزاده- کارمند علمی ارشد انستیتوی فن آوری و اطلاعاتی آکادمی علوم ملی آذربایجان

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

نظر طرف مقابل

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

تلفن: (+994 12) 510 06 98