“!من افتخار کرده ام و افتخار میکنم که آذربایجانی هستم” بودن افتخارمیکنم

صحیفه ی اصلی استاندارت های بین المللی

ISO/TC 46– 

(کمیته فرعی ) – اطلاعات و مستند سازی
Information and Documentation

ICS > 01 > 01.140– نوشتار و نقل حروفی(نمایش تلفظ با حروف زبان دیگر)

Writing and Transliteration

ISO 9:1995

اطلاعات و مستند سازی-  نقل حروفی از نظام نوشتار سیریلیک به الفبای لاتینی(اسلاوی و غیر اسلاوی)

 

Information and documentation (Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages)

ISO 233-2:1993- اطلاعات و مستند سازی- نقل حروفی از الفبای عربی به الفبای لاتینی- قسمت دوم، زبان عربی (نقل حروفی ساده شده)

Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 2: Arabic language — Simplified transliteration

ISO 233-3:1999- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای عربی به الفبای لاتینی- قسمت دوم، زبان فارسی ( نقل حروفی ساده شده)   

Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration

ISO 233:1984- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای عربی به الفبای لاتینی

Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters

ISO/NP 233-3- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای عربی به الفبای لاتینی قسمت سوم : زبان فارسی (نقل حروفی ساده شده)

Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration

ISO 259:1984- مستند سازی - نقل حروفی از الفبای یهودی (عبری کهن) به الفبای لاتینی

Documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters

ISO 843:1997- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای یونانی به الفبای لاتینی

Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters

ISO 3602:1989- مستند سازی –رومی سازی زبان ژاپنی (دستخط کانا)

Documentation — Romanization of Japanese (kana script)

ISO 7098:2015- اطلاعات و مستند سازی    - رومی سازی زبان چینی –

Information and documentation — Romanization of Chinese

ISO 9984:1996- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای گرجی به الفبای لاتینی

Information and documentation — Transliteration of Georgian characters into Latin characters

ISO 9985:1996–   اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای ارمنی به الفبای لاتینی

Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters

ISO 11940-2:2007- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی از الفبای تایلاندی به الفبای لاتینی- قسمت دوم : آوانویسی ساده شده زبان تایلاندی   

Information and documentation — Transliteration of Thai characters into Latin characters — Part 2: Simplified transcription of Thai language

ISO 11940:1998–   اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی  الفبای تایلاندی

Information and documentation — Transliteration of Thai

ISO 15919:2001- اطلاعات و مستند سازی - نقل حروفی نظام نوشتاری (دواناگری-الفبایی که با آن زبان سانسکریت و دیگر زبانهای آریایی شمال هند را مینوشتند.)       

Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters

ISO 15924:2004–  اطلاعات و مستند سازی – رمز دستنویسی اسامی الفبا  

Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts

ISO 20674-1- اطلاعات و مستند سازی – نقل حروفی خطهایی که در تایلاند مورد استفاده است-قسمت اول:نقل حروفی آکسون- تای- نوی

Information and documentation — Transliteration of scripts in use in Thailand — Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi

ISO/TC 37/SC 4– (کمیته فرعی) سرپرستی منابع زبان

Language resource management

ISO 24614-1:2010– سرپرستی منابع زبان – تقسیم بندی کلمات متنهای کتبی – قسمت اول:  مفاهیم اصلی و مشخصات عمومی.

Language resource management — Word segmentation of written texts — Part 1: Basic concepts and general principles

ISO 24614-2:2011–   سرپرستی منابع زبان – تقسیم بندی کلمات متنهای کتبی – قسمت اول : تقسیم بندی کلمات زبان چینی، ژاپنی و کره ای.

Language resource management — Word segmentation of written texts — Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean

ISO 24624:2016- سرپرستی منابع زبان- آوانویسی زبان شفاهی   –

Language resource management — Transcription of spoken language

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

نظر طرف مقابل

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

تلفن: (+994 12) 510 06 98