“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! HEYDƏR ƏLİYEV

ANA SƏHIFƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLAR

ISO/TC 46 - (alt komitə) - İNFORMASIYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ
Information and Documentation

ICS > 01 > 01.140 - YAZI VƏ TRANSLİTERASİYA
Writing and Transliteration

ISO 9:1995- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - KİRİL QRAFİKASININ (SLAVYAN VƏ QEYRİ-SLAVYAN) LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI
Information and documentation (Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages)

ISO 233-2:1993- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- ƏRƏB QRAFİKASININ LATIN QRAFIKASINA TRANSLİTERASİYASI - II HISSƏ: ƏRƏB DİLİ (SADƏLƏŞDİRİLMİŞ TRANSLİTERASİYA) 
Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 2: Arabic language — Simplified transliteration

ISO 233-3:1999- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- ƏRƏB QRAFİKASININ LATIN QRAFIKASINA TRANSLİTERASİYASI- II HISSƏ: FARS DİLİ (SADƏLƏŞDİRİLMİŞ TRANSLİTERASİYA)
Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration

ISO 233:1984- SƏNƏDLƏŞMƏ- ƏRƏB QRAFİKASININ LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI
Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters

ISO/NP 233-3- İNFORMASIYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- ƏRƏB QRAFİKASININ LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI - III HİSSƏ: FARS  DİLİ (SADƏLƏŞDİRİLMİŞ TRANSLİTERASİYA)
Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration

ISO 259:1984- SƏNƏDLƏŞMƏ- İVRIT QRAFİKASININ LATIN  QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI 
Documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters

ISO 843:1997- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - YUNAN QRAFİKASININ LATIN  QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI 
Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters

ISO 3602:1989- SƏNƏDLƏŞMƏ – YAPON DİLİNİN ROMANİZASİYASI (KANA)
Documentation — Romanization of Japanese (kana script)

ISO 7098:2015- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- ÇİN DİLİNİN ROMANİZASİYASI
Information and documentation — Romanization of Chinese

ISO 9984:1996- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- GÜRCÜ QRAFİKASININ LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI
Information and documentation — Transliteration of Georgian characters into Latin characters

ISO 9985:1996 - İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - ERMƏNİ QRAFİKASININ LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI
Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters

ISO 11940-2:2007 - İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - TAY QRAFİKASININ LATIN QRAFİKASINA TRANSLİTERASİYASI - II HİSSƏ: TAY DİLİNİN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ TRANSKRİPSİYASI
Information and documentation — Transliteration of Thai characters into Latin characters — Part 2: Simplified transcription of Thai lnguagea

ISO 11940:1998 - İNFORMASIYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - TAY QRAFİKASININ TRANSLİTERASİYASI
Information and documentation — Transliteration of Thai

ISO 15919:2001- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - DEVANQARİ VƏ DİGƏR HİND QRAFİKALARININ TRANSLİTERASİYASI
Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters

ISO 15924:2004 - İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ - QRAFIKA ADLARININ YAZILIŞ KODU
Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts

ISO 20674-1- İNFORMASİYA VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ- TAYLANDDA İSTİFADƏ EDİLƏN QRAFİKALARIN TRANSLİTERASİYASI - I Hissə: Akson-Tay-Noy transliterasiyası
Information and documentation — Transliteration of scripts in use in Thailand — Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi

ISO/TC 37/SC 4 - (alt komitə)- DİL RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI
Language resource management

ISO 24614-1:2010 - DİL RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI – YAZILI MƏTNLƏRDƏKİ SÖZLƏRİN SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ - I Hissə: Əsas anlayışlar və ümumi prinsiplər
Language resource management — Word segmentation of written texts — Part 1: Basic concepts and general principles

ISO 24614-2:2011 - DİL RESURSLARININ İDARƏ  OLUNMASI – YAZILI MƏTNLƏRDƏKİ SÖZLƏRİN SEQMENTLƏŞDİRİLMƏSİ - I Hissə: Çin, Yapon və Koreya dillərində sözlərin seqmentləşdirilməsi
Language resource management — Word segmentation of written texts — Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean

ISO 24624:2016 - DİL RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI – ŞİFAHİ DİLİN TRANSKRİPSİYASI
Language resource management — Transcription of spoken language

a
a
b
b
c
j
ç
ch
d
d
e
e
ə
ä
f
f
g
ġ
ğ
gh
h
h
x
kh
ı
ı
i
i
j
zh
k
k
q
g
l
l
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
ş
sh
t
t
u
u
ü
ü
v
v
y
y
z
z

ƏKS ƏLAQƏ

E-mail:sabinamammadzadeh@gmail.com

Telefon: (+994 12) 510 06 98